ارزیابی فرایندهای منابع انسانی «فولاد خراسان» بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰
ارزیابی فرایندهای منابع انسانی «فولاد خراسان» بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰
فرآیند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مجتمع فولاد خراسان در حوزه منابع انسانی بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ برگزار شد.

به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری «مجتمع فولاد خراسان» در دو دوره گذشته حضور در جایزه منابع انسانی، فرآیندهای مرتبط با «روابط کار و سلامت اجتماعی»، «حقوق و مزایا و جبران خدمت»، «رهبری و برنامه ریزی استراتژیک» به عنوان نقطه قوت مجتمع در زمینه منابع انسانی عنوان شده بود.
شفیعیان افزود: از اقدامات موثر و پروژه‌های بهبود انجام شده توسط «معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی» شرکت برای دستیابی به تعالی در سیستم‌های منابع انسانی مجتمع در راستای تحقق استراتژی‌های سازمان می توان به طراحی «مدل ارتقای افقی کارکنان»، استقرار «کانون ارزیابی شایستگی شغلی»، بازنگری «شرح وظایف و امتیازات سختی کار پست‌های سازمانی» و تعریف پروژهی «رتبه بندی شغلی بر اساس مدل G20» و … اشاره کرد.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خراسان هم در این باره اظهار داشت: در نشست افتتاحیهی «فرایند ارزیابی» که توسط تیم ارزیابی و با حضور جمعی از معاونان، مدیران و روسای شرکت در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، تیم ارزیاب توضیحاتی در خصوص مدل ارزیابی، فرآیند و برنامه زمانبندی ارائه و مطابق برنامه هفت فرآیند را مورد ارزیابی قرار دادند.
صبوریان با بیان این که فرایند ارزیابی با تشکیل گروه های کانونی (FOCUS GROUP) ادامه یافت افزود: ارزیابان در جلسه اختتامیه توضیحاتی اجمالی نسبت به برداشت های خود اعلام و نتیجه نهایی را به ارائه گزارش بازخورد و جمع بندی نهایی سطح بلوغ فولاد خراسان در اواخر بهمن ماه موکول نمودند.
به گفته معاون منابع انسانی شرکت، فولاد خراسان در دو سال گذشته، موفق به اخذ نشانهای برنزین سطح ۳C و سطح C2 در این مدل ارزیابی شده است.
وی یادآور شد: مدیریت منابع انسانی در فولاد خراسان، با تمرکز بر طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های مؤثر بر کارکنان در همه سطوح، مواردی همچون برنامه‌ریزی، جذب و استخدام، جبران خدمت و مزایا، روابط کار، مدیریت عملکرد، ارتقا، جانشینی و نگهداری اطلاعات و سوابق پرسنلی را مد نظر قرار داده است.
گفتنی است، مدل ۳۴۰۰۰ از جمله استانداردهایی است که اخیرا به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده شرکت‌ها قرار گرفته است. این مدل نقشه راهی برای تعالی سیستم‌های منابع انسانی در جهت تحقق استراتژی‌های سازمان است که به صورت تدریجی و مرحله‌ای طراحی شده و هر مرحله تکاملی، یک تغییر منحصر به فرد را در فرهنگ سازمانی می طلبد. مدل ۳۴۰۰۰ علاوه بر ۱۴ فرآیند منابع انسانی که ۲۰۰۰۰ امتیاز دارد، شامل ۱۲ متغیر در حوزه نتایج و نگرش‌های منابع انسانی است که ۱۴۰۰۰ امتیاز دارد و در ۷ سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می بخشد.