اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند
اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند
غزل امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی. غزلی بی نظیر از استاد شهریار.

غزلی بی نظیر از استاد شهریار

**

از ما چه جای جلوه که تجلیل می‌کنند
تا با کدام تجزیه، تحلیل می‌کنند
نقصی مگر مجادله‌های گذشته داشت
که اکنونش از مجامله تکمیل می‌کنند
یک روز پیل، مورچه کردند زیر پای
امروز نیز مورچه را پیل می‌کنند
هابیل را چه کار که چشم ندامتی
مامور دیدبانی قابیل می‌کنند
سودای او به صبر دهد سود جاودان
سوداگران عاجله تعجیل می‌کنند
گر درس دین به مکتب دنیای ما نبود
وای محصلین که چه تحصیل می‌کنند
از کهنه‌ام تحول هشتاد سالگی است
تا سال نو چه تحفه که تحویل می‌کنند
بفکن کلنگ قهر و بیا آشتی کنیم
اصلاح بال باغچه با بیل می‌کنند
بگذار حجره، گاه بیا جلسه شهریار
آدینه درس و مدرسه تعطیل می‌کنند