بازرسی از ۲۳۵ واحد صنفی در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی
بازرسی از ۲۳۵ واحد صنفی در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نیشابور از بازرسی 235 واحد صنفی خبر داد.

محمد رضا پورکاویان گفت: با توجه به اجرای طرح مرحله دوم فاصله گذاری (فاصله گذاری هوشمند) و اجرای پروتکل های بهداشتی واحد بازرسی و نظارت این اداره در قالب گشت مشترک از روز شنبه هفدهم خرداد ماه ۹۹ به مدت یک هفته در همراهی کارشناسان واحد بازرسی و نظارت اداره صمت، اداره تعزیرات حکومتی، اتحادیه آرایشگران مردانه و اتحادیه آرایشگران بانوان از ۲۳۵ واحد صنفی سطح شهرستان بازدید شد و برای ۲۱ واحد صنفی متخلف که پروتکل های بهداشتی در آنها رعایت نشده گزارش بازرسی تنظیم و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.