با دامن پرچین خودم چــــرخ…بچرخم
با دامن پرچین خودم چــــرخ…بچرخم
غزل امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی

ساجده جبارپور

فرمـان بده پیغمبر اعجـــاز برقصم

در چشم چهل رند نظر باز برقصم

تو تار، دوتاری و سه تــاری و سماعی

با شور بخوان گوشه ی شهناز برقصم

نه دف د د دف …نای نی و عود بیاور

تا یاد بگیرم کــــه به هر ساز برقصم

با دامن پرچین خودم چــــرخ…بچرخم

قلیان بکشی…قل بزنی…باز برقصم

با تن ت ت تن تن ت ت تن شور بگیرم

هی سکّه ی زرکـــوب بیانداز برقصم

از  داغی خرماپـــز اهـــــواز بیایـــــم

در مستی میخانه ی شیراز برقصم

دیوانه که از حکم وجزا ترس ندارد

مطرب تو بزن باز از آغـــاز برقصم

  • نویسنده : مسعود اصغرنژادبلوچی
  • منبع خبر : خاتون شرق