بخش جراحی بیمارستان 22 بهمن نیشابور پس از 40 سال تعطیل شد - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق