برگزاری نخستین جشنواره ریواس در روستای میرآباد نیشابور - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق